Vertė (angl. Value) – daikto, prekės ar paslaugos vertingumo, naudingumo ar svarbos matas. Priklausomai nuo aplinkybių, vertės sąvoka gali turėti skirtingas reikšmes:

  • Vartojamoji vertė. Tai yra vertė, kurią prekei ar paslaugai suteikia vartotojas dėl jos gebėjimo patenkinti vartotojo norus ar poreikius. Ši vertė yra tiesiogiai susijusi su prekės ar paslaugos naudingumu.
  • Mainomoji (rinkos) vertė. Tai yra vertė, kurią prekei ar paslauga suteikia rinka. Mainomoji vertė yra išreiškiama pinigine forma, dažniausiai kaina ir nurodo kiek vertinga prekė ar paslauga yra rinkoje santykyje su kitais produktais.
  • Pridėtinė vertė. Tai yra prekių ir paslaugų vertės, išreikštos kaina, padidėjimas gamybos etape. Jei įmonės prekių ar paslaugų pardavimai yra didesni nei tų prekių ar paslaugų pirkimo, gamybos ar teikimo išlaidos, skirtumas tarp pajamų ir išlaidų sudaro pridėtinę vertę. Lietuvoje taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
  • Nominalioji vertė. Įsigijimo dokumente nurodyta prekės ar turto vertė, kuri nebūtinai atitinka kuriuo nors metu rinkoje esančią kainą. Žr. Nominalioji vertė.
  • Grynoji vertė. Nuosavo kapitalo dydis. Apskaičiuojama iš viso turto atėmus visus įsipareigojimus. Žr. Grynoji vertė.
  • Likutinė vertė. Turto vertė, kai iš jo pradinės (įsigijimo) kainos yra atimama sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir kiti vertės sumažėjimai. Žr. Likutinė vertė.
  • Buhalterinė vertė. Akcijos ar kito turto vertė, nurodo įmonės apskaitoje, finansinėse ataskaitose.

Ekonomikos moksle vertę aiškina vertės teorijos. Pagrindinės jų yra darbo vertės teorija ir subjektyviosios vertės teorija.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo