Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas – viena iš turto kvalifikavimo formų įmonės buhalterinėje apskaitoje (kita – ilgalaikis turtas). Trumpalaikiu turtu laikomas įmonės turtas, kurį ji ketina ir gali paversti į pinigus arba sunaudoti savo veikloje per vienerius fiskalinius metus arba kurio įsigijimo vertė yra mažesnė už įmonės nusistatytąją ilgalaikio turto minimalią vertę.

Trumpalaikio turto pavyzdžiai, dažniausiai naudojami įmonės balanse:

  • Pinigai ir pinigų ekvivalentai;
  • Gautinos sumos;
  • Atsargos;
  • Trumpalaikės investicijos.

Trumpalaikis turtas gali būti skirstomas į trumpalaikį finansinį turtą ir trumpalaikį nefinansinį turtą. Trumpalaikiam turtui, kitaip nei ilgalaikiam, nėra skaičiuojamas nusidėvėjimas ir amortizacija.

Trumpalaikis turtas yra naudojamas įvairiems įmonės likvidumo rodikliams apskaičiuoti, pavyzdžiui: kritinio likvidumo koeficientui, greitajam koeficientui ir pan.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo