Nevyriausybinė organizacija (NVO)

Nevyriausybinė organizacija (NVO) yra nepriklausoma, pelno nesiekianti įstaiga, kurios tikslas – spręsti socialines, aplinkosaugos ar kitas socialines problemas. NVO gali turėti skirtingas juridines formas, pvz. viešosios įstaigos ar asociacijos.

NVO gali veikti lokaliu, nacionaliniu arba tarptautiniu mastu. Jos savo veiklą įprastai finansuoja lėšomis, kurias gauna iš paramos, dotacijų, o kartais ir iš vyriausybinių ar tarptautinių institucijų. NVO taip pat siekia daryti įtaką politikos formavimui, vykdydamos lobistinę veiklą vyriausybėse ir pasaulinėse institucijose. Reglamentais paprastai užtikrinamas jų skaidrumas ir atskaitomybė, ypač finansų srityje.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo